โปรเจค
งานหาฝาบ่อ (Manhole Cover Finding) โดยใช้เครื่อง Cable locator & Ferro scan @ MEA Mega Bangna