โปรเจค
งานหาจุดสายไฟฟ้าแรงสูงชำรุด (24kV XLPE Power cable fault location) @ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง, Sumitomo Corp