โปรเจค
งานทดสอบและหาจุดบกพร่องสายไฟฟ้าแรงสูง Cable sheath fault & VLF testing (Tie line 24kV) @ Gulf BL to Gulf BP, Bang Pa-in IE