เครื่องบีบหลอดต่อสาย, เครื่องย้ำสายไฟฟ้า (Crimping)